YTONG, QPOR, cihly

YTONG
6,7→7ks do 1m²
paleta/ks
50 P156
75 P120
100 P90
125 P72
150 P60
200 P42
300 P30
375 P24
QPOR
8ks do 1m²
paleta/ks
50 P208
75 P160
100 P120
125 P96
150 P80
200 P60
300 P40
paleta/ks
Cihla plná P288